1. Az előfizető személyes adatai
Amennyiben az előfizető személyes adatai (bejelentkezési azonosító, jelszó) nem a szolgáltató hibájából kerülnek illetéktelen személyhez, s ezen személy a szolgáltatás segítségével jelen etikai kódexet sértő magatartást tanúsít, a szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az adott bejelentkezési azonosítóról történt hozzáférésen a szolgáltatást korlátozza vagy azonnali hatállyal megszüntesse. Szolgáltató az előfizető személyes adatainak védelméhez minden számára lehetséges módon hozzájárul az előfizetőt ügyfélszolgálatán tanácsokkal látja el. Szolgáltató kijelenti, hogy előfizetőinek saját számítógépeit, illetve hálózati kapcsolatát a rosszindulatú tevékenységekkel szemben védeni a fentieken túl nem áll módjában.
2. A hírlevélküldő rendszer etikettjével ellentétes tevékenységek
2.1. Email
SPAM
Kéretlen email (angol terminológiával UCE, Unsolicited Commercial Email)
Olyan email, amely kereskedelmi vagy egyéb információt tartalmaz és a címzettek nem kérték kifejezetten, hogy ezen emaileket megkapják.
Nem megengedett
olyan email küldése, amely feladójának email címét szándékosan hamisan adják meg vagy elfedik.
olyan email küldése, amely vírussal fertőzött csatolt állományt tartalmaz
olyan email küldése, amely csatolt állományként olyan végrehajtódó állományt tartalmaz, amely a címzett(ek) vagy a szolgáltató
érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki és ezen tevékenység a címzett jóhiszemű akarata ellenére is végbemehet.
olyan email küldése, amely tartalma a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a félrevezető,
trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó illetve vallási, politikai ellentétet szító email.
2.2. Közzététel
Nem megengedett
jogosulatlanul megszerzett, illetve szerzői jogokat sértő adatok, anyagok a szolgáltató szerverén történő tárolása, hálózatán való továbbítása, a szolgáltató hálózatán a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő tartalom tárolása vagy továbbí-
tása. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó illetve vallási, politikai ellentétet szító tartalom, olyan adatok, információk a szolgáltató szerverén történő tárolása vagy hálózatán való továbbítása,
amelyek
a) az Alkotmányba vagy a hatályos törvényekbe, jogszabályokba ütköznek,
b) az előfizető által kínált termék tulajdonságairól vagy szolgáltatás tartalmáról, illetve ezek áráról
bárkit félrevezethetnek.

A fenti szabályok előfizető általi megsértése az előfizetett szolgáltatás korlátozását vagy a szolgáltatásból való azonnali kizárást vonhatja maga után. Amennyiben a fenti szabályokat nem a Szolnok-Press Bt. előfizetője sérti meg, de a tevékenység a Szolnok-Press Bt. előfizetőinek vagy magának a Szolnok-Press Bt-nek a kárára történik, a Szolnok-Press Bt. értesíti a szabályok megsértőjének szolgáltatóját és javasolja a szolgáltatásból való kizárását.
3. Általános magatartási szabályok
A Szolnok-Press Bt. üzleti- és egymás közötti kapcsolataiban követendő magatartási szabályait az alábbiak szerint kívánja szabályozni.

3.1. Tájékoztatási kötelezettségek:
A Szolnok-Press Bt. köteles a munkaterületéhez kapcsolódó tevékenységre vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat, szabványokat, egyéb műszaki előírásokat kellő mértékben ismerni. A Szolnok-Press Bt. köteles tájékoztatni az ügyfelet a jogköréről.

3.2. Adatvédelmi kötelezettség:
A Szolnok-Press Bt. köteles az ügyféltől, vagy az ügyféllel kapcsolatban tudomására jutott információkat bizalmasan kezelni. A Szolnok-Press Bt. köteles az ügyfél személyiségi jogait mindenkor tiszteletben tartani.

3.3. Üzletszerzési módszerek tilalma:
A Szolnok-Press Bt. munkatársnak tilos az ügyfél előtt annak vagy saját üzleti partnereit bírálni, továbbá az ügyfelet egy harmadik féllel kötött üzleti szerződésének megszüntetésére ösztönözni.